INVENTURA RFID UHF

INVENTURA RFID UHF

SW pro fyzické provedení inventury RFID „pistolí“

SW využívá pro čtení RFID technologii případně 2D imager. Majetek je tedy označen UHF tagy (smart labely, případně odstíněnými). Identifikace může být doplněna 2D kódy. Podařilo se vyladit požadavky na průkaznou a jednoznačnou inventuru s možnostmi této identifikace. Inventura je díky této technologii rychlá a díky propracovanému SW také vypovídající. SW lze napojit na z různé informační systémy.

  • SW je vytvořen pro terminály s OS Android
  • hromadné načtení UHF tagů z inventovaných předmětů a jejich následné posouzení obsluhou z pohledu nahraných dat.
  • snímání na vzdálenost několika cm ale i metrů
  • riziko načtení tagů z vedlejších místností nebo zastínění tagů
  • omezená průkaznost inventury – tagy mohou být načteny i když nejsou umístěny na předmětech (obsluha předmět nemusí vidět)
  • vhodná je kombinace RFID tagu a 2D kódu na etiketě
  • načítání tagy z kovového podkladu je řešeno použitím ON METAL odstíněného tagu

 

Princip inventury RFID: Každá lokalita je označena unikátním pasportizačním kódem. Předměty jsou také označeny jedinečnými kódy předmětů.

Do terminálu se nahraje seznam inventovaných předmětů vč. očekávaného umístění jednotlivých předmětů, případně další doplňkové informace (nákladové středisko, výrobní číslo, …).

Inventurník s pomocí mobilního terminálu sejme kód lokality a pak zaznamená tagy sejmuté v dosahu antény terminálu. Na rozdíl od předchozích variant je zde nutné hromadné zpracování nasnímaných předmětů.

Takto pořízená data se ukládají do paměti terminálu a následně se přenášejí do IS k dalšímu zpracování.

SW spolupracuje s informačním systémem, ze kterého čerpá data pro inventuru a po jejím provedení data odesílá zpět na zpracování.

 

SW INVENTURA terminál může spolupracovat s různými informačními systémy, ve kterých je vedena evidence majetku. Standardně je toto připojení vytvořeno pro systémy: MÚZO, VERA, GORDIC, BAKALÁŘI, HELIOS GREEN, MIKROS, BBM, CASTIS, MAGION.

V případě, že uživatel nemá vhodný informační systém, je možné vést evidenci majetku i v SW ProBaze MAJETEK, který je produktem naší firmy.

Na základě definovaného datového rozhraní lze realizovat připojení i na další informační systémy.

 

SW Inventura terminál:

INVENTURA RFID

Do terminálu se nahrávají inventované předměty s jejich očekávaným umístěním. Obsluha vyhodnotí sejmuté kódy předmětů v dané lokalitě a rozhodne, jakým způsobem je vypořádat. Další funkcionalita je shodná se SW Inventura KLASIK ANDROID. Po ukončení snímání předmětů vybrané lokality lze zobrazit v ní dosud nenasnímané předměty a další statistiky. Je zde možnost tabulkového zobrazení lokalit i předmětů. Data se přenášení do komunikačního rozhraní a do IS na pokyn uživatele přes komunikaci WIFI.

Modul OBRÁZEK

Pro mobilní terminály lze výše uvedené SW doplnit o zobrazení fotografie inventovaných předmětů.