Společnost ICS identifikační systémy, a.s.

Společnost ICS identifikační systémy, a.s.

 

ICS Identifikační systémy vznikla jako jedna z třinácti společností ICS v Evropě. U zrodu stáli dva hlavní akcionáři, pan Jiří Černý a ICS International AG Ident­code Systeme, kteří spolu s několika drobnými akcio­náři 27. listopadu 1991 spo­lečnost založili. Akcionáři se postupně obměňovali, ale zakládající a největší zůstal. Pan Černý je nejvýznamněj­ším akcionářem po celou dobu existence společnosti. V dnešní době jsou akcie roz­děleny mezi 3 akcionáře.

 

Stávající sídlo společnosti

Po celou dobu své existence zůstávala společnost „věrná“ Praze 8. Prvních 15 let bylo sídlo společnosti v pronaja­tých prostorách SBD v Horňá­tecké ulici v Praze Kobylisích (viz foto).

Postupem času byly prostory pro fungování firmy již nedostatečné a bylo rozhod­nuto o pořízení nového působi­ště. Volba padla na vilu se za­hradou na poměrně rušné, ale pro sídlo firmy atraktivní „výpa­dovce“ na Teplice. Po nezbyt­ných úpravách se vila na ad­rese V Holešovičkách 1492/42 v Praze Libni (viz. foto) stala 31.8.2006 novým sídlem spo­lečnosti.

V roce 2011 se podařilo na­plnit další z cílů, a to otevřít pl­nohodnotné zastoupení na Mo­ravě. Pobočka společnosti byla otevřena ve Slavkově u Brna.

 

 

Původní sídlo společnosti

Již od prvopočátku se spo­lečnost zaměřovala hlavně na dodávky HW, spotřebního materiálu a SW řešení spojená s čárovým kódem. V době svého vzniku jsme těžili hlavně ze  zkušeností švýcarských ko­legů a kontaktů německé ICS na výrobce potřebných pro­duktů. Postupem času jsme se osamostatnili, a to jak v ná­kupu zboží přímo od výrobců, tak ve vývoji vlastních SW aplikací pro naše zákazníky. Vzájemná spolupráce v rámci ICS tím však neskončila, jen se posunula na vyšší úroveň.

V oblasti dodávek HW i spotřebního materiálu jsme se nikdy nezaměřovali pouze na jednoho výrobce, ale vždy jsme se snažili našim zákazní­kům nabídnout co nejširší škálu kvalitních výrobků, aby mohli zvolit ten nejvhodnější model nebo materiál.

 

V první dekádě své existence společnost ICS dodávala hlavně dílčí řešení navázaná na různé IS. Postupně jsme však vyvi­nuli vlastní autonomní systémy, které mnozí znáte pod souhrn­ným názvem ProBaze. Tato řešení našla uplatnění v řadě odvětví. Asi nejrozšířenější jsou aplikace pro evidenci majetku, pro sledování a evidenci odpadů nebo tisková aplikace pro gene­rování a tisk SSCC kódů.

Již od roku 1992 je spo­lečnost členem sdružení EAN Česká republika, nyní GS1 Czech republic. Tato spolu­práce se postupně rozvíjela a v roce 2009 se ICS stala jed­ním z prvních akreditovaných partnerů GS1.