Odpady

Opadové hospodářství

Od roku 2021 vstupuje v platnost novela zákona o odpadech. Ta přináší řadu novinek v účtování odpadu produkovaným občany. Vedle způsobu placení za vyprodukovaný komunální odpad (paušální platba 1200 Kč/občan/rok nebo platba za litr či kg komunálního odpadu), je tu i změna poplatku na skládce. Ta spočívá ve dvou sazbách za vyprodukovaný odpad. Do 200 kg na občana/rok bude sazba 500 Kč/t, nad 200 kg to bude 800 Kč/t. Tento rozdíl se bude v následujících letech ještě více prohlubovat.

Pro obce bude tedy velice důležité mít pod kontrolou, kolik komunálního dopadu produkují, a to nejenom z černých popelnic, ale i množství velkoobjemového odpadu ze sběrných dvorů.  Nezanedbatelnou položkou může být i odpad od podnikatelů.

 

Můžeme vám nabídnout ucelené řešení pro sledování a evidenci separovaného i komunálního odpadu, včetně přípravy podkladů a jejich exportu do dalších informačních systémů spojených s odpadovým hospodářstvím. Naším cílem je vám napomoci se snižováním množství komunálního odpadu a nárůstem vytříděných komodit, které povede ke snížení nákladů na svoz odpadu.

 

Společným nositelem identifikace odpadů ve všech aplikacích je ČÁROVÝ nebo 2D KÓD, ale je možné použít i RFID tagy. Tato řešení jsou určena jak pro obecní úřady, tak pro svozové firmy. Jejich přínosem je snadná identifikace sváženého odpadu, jeho původců, množství a následné automatizované zpracovávání.

 

 

Společným nositelem identifikace odpadů ve všech aplikacích je převážně ČÁROVÝ KÓD, ale je možné použití DVOUDOMENZIÓNÁLNÍCH KÓDŮ nebo RFID tagů. Tato řešení jsou určena jak pro obecní úřady, tak pro svozové firmy. Jejich přínosem je snadná identifikace sváženého odpadu, jeho původců, množství a následné automatizované zpracovávání.

ProBaze ODPADY SVOZ

Aplikace je určena obcím nebo pověřeným organizacím k vedení evidence svozu veškerého odpadu a jeho monitorování. Řešení umožňuje sledovat jednotlivé výsypy nádoby (případně pytlů), včetně jejich naplněnosti nebo hmotnosti, optimalizovat objem rozmístěných nádob na hnízdech nebo evidovat množství vytříděného odpadu dle plátců nebo podnikatelů.

ProBaze ODPADY SBĚR

Uvedená aplikace slouží malým obcím nebo pověřeným organizacím k vedení evidence sběru tříděného odpadu. Řešení je vytvořeno na principu individuálního sběru tříděného odpadu v pytlích občany na sběrná místa.

ProBaze ODPADY DVŮR

Nabízené řešení je vytvořeno na principu individuálního svozu vytříděného odpadu občany nebo podnikateli do sběrných dvorů. SW je určen pro jeden dvůr nebo více dvorů, které jsou online propojeny.

ProBaze ODPADY MODULY

Doplňující moduly aplikace jsou určeny pro následné zpracování pořízených dat dle jejich určení. Jedná se především o moduly:
EKOKOM, IČO, FAKTURACE, SLEVA, WEB VIEW, PLÁN SVOZŮ, LOKAL KOM.