Odpady

Opadové hospodářství

Pro pomoc s řešením problematiky evidence v odpadovém hospodářství jsme vytvořili několik aplikací zaměřených na konkrétní řešení dle způsobu svážení odpadů (SVOZ, DVŮR, SBĚR).

 

Uvedené způsoby jsou dále rozděleny podle specifických podmínek zvoleného způsobu manipulace s odpadem (SVOZ NÁDOB – případně pytlů, OSOBNÍ ODVOZ na sběrný DVŮR, PYTLOVÝ SBĚR). Uvedené aplikace je možné vhodně doplňovat o jednotlivé moduly určené pro další zpracování nashromážděných informací o sebraném odpadu.

 

Společným nositelem identifikace odpadů ve všech aplikacích je převážně ČÁROVÝ KÓD, ale je možné použití DVOUDOMENZIÓNÁLNÍCH KÓDŮ nebo RFID tagů. Tato řešení jsou určena jak pro obecní úřady, tak pro svozové firmy. Jejich přínosem je snadná identifikace sváženého odpadu, jeho původců, množství a následné automatizované zpracovávání.

ProBaze ODPADY SVOZ

Aplikace je určena obcím nebo pověřeným organizacím k vedení evidence sběru veškerého odpadu a jeho monitorování. Řešení umožňuje sledovat jednotlivé nádoby včetně jejich naplněnosti, optimalizovat objem rozmístěných nádob na hnízdech nebo evidovat množství vytříděného odpadu dle plátců.

ProBaze ODPADY SBĚR

Uvedená aplikace slouží malým obcím nebo pověřeným organizacím k vedení evidence sběru tříděného odpadu. Řešení je vytvořeno na principu individuálního sběru tříděného odpadu v pytlích občany na sběrná místa. Pro značení je vhodné použít čárový nebo 2D kód. Je připraveno pro dva způsoby vyhodnocení KUSY nebo VÁHA.

ProBaze ODPADY DVŮR

Nabízené řešení je vytvořeno na principu individuálního svozu vytříděného odpadu občany do sběrných míst. SW je určen pro dvůr nebo více dvorů, který obsluhuje jeden pracovník.

ProBaze ODPADY MODULY

Doplňující moduly aplikace jsou určeny pro následné zpracování pořízených dat dle jejich určení. Jedná se především o moduly:
EKOKOM, IČO, FAKTURACE, SLEVA, WEB VIEW, PLÁN SVOZŮ, LOKAL KOM.